onsdag 10. mars 2010

Gi økt tilgang til hormonell prevensjon!

Kvinner mellom 20 og 24 år er i dag den gruppen med høyest abortrate, og den har vært stigende de senere årene. I dag får jenter mellom 16 og 19 år dekket en del av utgiftene til prevensjon, og aborttallene for denne gruppen har nå sunket sterkt. Ingen får i dag dekket utgiftene til langtidsvirkende prevensjonsmetoder (hormonspiral/p-stav/implatat). Slik prevensjon viser seg å ha aller best resultat når det gjelder å redusere aborttallene.

Helsemyndighetene har mulighet til å gjøre noe med dette. Hvorfor ikke bruke anledningen nå til å utvide ordningen med tilskudd til prevensjon? Gi tilskudd til alle kvinner under 24 år som ønsker det, og gi kvinnene valgmuligheter mellom korttids- og langtidsvirkende prevensjon.

SINTEF har nylig avsluttet et forsøk for å se om økt tilgang til prevensjon påvirker abort-tallene. I løpet av hele 2009 fikk 3500 kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar gratis prevensjon. Resultatet viser at abortraten ble halvert i forhold til referansekommunene Bodø og Porsgrunn

Gratis prevensjon omfattet også langtidsvirkende prevensjonsmetoder. Bruken av disse (hormonspiral og p-stav/implantat) økte til det dobbelte i de 2 forsøkskommunene. Langtids-prevensjon virker kontinuerlig i 3-5 år, og gir den beste beskyttelse mot uønsket graviditet.

Kvinnene i de to forsøkskommunene rapporterte at de var svært fornøyde med å få frihet til å velge type produkt uavhengig av pris. Som en engangsinvestering oppleves disse metodene imidlertid som dyrere alternativ til f.eks p-piller.

SINTEF har tidligere vist at 37% glemmer en eller flere piller hver måned. Det er også tidligere publisert studier som viser at 60 % av de som har hatt en uønsket graviditet/abort med p-piller oppgir glemt pille som årsak.

Myndighetene bør ta resultatene av denne undersøkelsen på alvor: Utvid prøveordningen med tilskudd til prevensjon for kvinner under 24 år til hele landet, og la kvinnene få velge prevensjonsmetode selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar