tirsdag 22. desember 2009

For første gang har Innovasjon Norge innvilget et innovasjonslån til et norsk legemiddelfirma

Clavis Pharma er tildelt et lån på 20 millioner. Det er første gang Innovasjon Norge har innvilget et såkalt innovasjonslån til et norsk legemiddelfirma. Tildelingen av dette lånet er en ny anerkjennelse av Clavis Pharma, som tidligere i høst inngikk en milliardavtale med det amerikanske legemiddelselskapet Clovis Oncology.

Allerede gjennomførte kliniske studier på blodkreftpasienter (akutt myeloid leukemi), har vist lovende resultater, og med et lån på 20 millioner kroner fra Innovasjon Norge ønsker Clavis Pharma å intensivere arbeidet med fase III-programmet for blodkreftmedisinen elacytarabine.

Risikolån/Innovasjonslån kan benyttes til de aller fleste prosjekter og investeringer rettet mot nyetablering, nyskapning, omstilling og utvikling. Lånene kan supplere egenkapitalfinansieringen der det er en sannsynlig inntektsstrøm som gir grunnlag for å betjene lån. Kravene til sikkerhetsstillelse er mindre enn i bank, og utgjør et viktig virkemiddel for at norske legemiddelselskaper kan fullføre det ressurskrevende utviklingsløpet sitt. Les mer om saken:
http://www.clavispharma.com/News+%26+Events/2009+Press+releases/562.cms

fredag 18. desember 2009

Legemiddelindustriens viktige globale oppgave

Hvert år dør flere millioner mennesker av sykdommer som kan behandles med effektive legemidler. Et internasjonalt samarbeid mellom myndigheter, legemiddelindustri og private kan redusere utbredelsen av disse sykdommene. Det trengs også en global strategi og handlingsplan for å sikre forskning og utvikling av nye legemidler for sykdommer som rammer utviklingsland speseilt.

FNs tusenårsmål om å stanse og reversere spredningen av hiv/aids, malaria og andre sykdommer innen 2015 er mulig å oppnå, og legemiddelindustrien har en viktig rolle i dette arbeidet. Norges betydelige støtte til vaksineprosjektene GAVI og AMC er viktige i denne sammenheng. Det internasjonale arbeidet for å stimulere forskning på nye legemidler for sykdommer som rammer utviklingsland spesielt hardt, baserer seg på et samarbeid med den forskningsbaserte industrien.

De internasjonale legemiddelfirmaene selger legemidler til utviklingsland til reduserte priser og har også en rekke donasjonsprogrammer. Jeg mener det er nødvendig å fortsette å differensiere priser, slik at det i større grad er de rike land som betaler for forsknings- og utviklingskostnader. Reeksport fra fattige til rike land må hindres blant annet ved samarbeid mellom industri og myndigheter. Så må vi sikre et robust patentsystem som bidrar til at industriens fortsatt vil satse på forskning og utvikling av nye og mer effektive legemidler.

Men tilgang til legemidler dreier seg om mer enn priser. Legemiddelindustrien engasjerer seg i dag i en rekke helseprosjekter i utviklingsland som omfatter distribusjon og helsehjelp. Særlig innenfor bekjempning og forebygging av HIV og AIDS og mor og barn-programmer spiller legemiddelindustrien en viktig rolle. Hvis du vil vite mer om industriens internasjonale engasjement kan du lese den nye oversikten til Den internasjonale legemiddelindustriens bransjeforening, IFPMA. http://globalhealthprogress.org/

tirsdag 15. desember 2009

Gjennombrudd for kreftvaksine

I dag formidles store og viktige nyheter relatert til kreftforskning: Nederlandske forskere har med en ny vaksine kurert 9 av 19 kvinner for alvorlige forstadier til kreft i de ytre kjønnsorganene.

I forsøket deltok kvinner som led av det mest alvorlige forstadiet til vulvakreft; kreft i de ytre kjønnsorganene. Sykdommen var blitt fremprovosert av et humant papillomavirus (HPV), som er skyld i cirka 50 prosent av alle tilfeller av kreft i de ytre kjønnsorganene og de fleste tilfeller av livmorhalskreft. HPV overføres seksuelt og er en vanlig infeksjon, opp mot 90 prosent av alle seksuelt aktive kvinner vil ha hatt infeksjonen på ett eller annet tidspunkt i sitt liv. Det er imidlertid bare under særlige uheldige omstendigheter HPV kan framkalle kreft eller alvorlige forstadier til sykdommen. Det skjer i de tilfellene hvor det lykkes viruset å installere kreftgener i de cellene de infiserer.

Den nye vaksinen er det vi kaller en terapeutisk vaksine, som behandler ved å ødelegge de cellene som huser humant papillomavirus, HPV, og er blitt til kreftceller. Imidlertid klarer ikke vaksinen å behandle kreftsykdommer som ikke er framkalt av virus, for eksempel brystkreft, tarmkreft og føflekkreft.

Det finnes over 100 ulike typer av HPV og 15 av dem er kreftfremkallende. Tidlige forstadier til kreft kan opptre uker eller måneder etter den første infeksjonen. Når smitten først er skjedd, kan viruset være i kroppen til den infiserte personen resten av livet. Verdens helseorganisasjon (WHO) antar at 25 prosent av alle verdens krefttilfeller er uttrykk for en kronisk infeksjon, og det at forskere nå gradvis nærmer seg måter å behandle denne typen krefttilfeller på, må regnes som vesentlige fremskritt.

Selv om det gjenstår mye forskning på den terapeutiske vaksinen, er dette fantastiske nyheter, og det er en sann glede å representere en industri som bidrar til slike fremskritt. Hvert enkelt krefttilfelle som lar seg behandle med nye metoder, er en stor seier. Jeg venter spent på fortsettelsen.

Les mer om vaksinen på dagbladet.no og forskning.no

fredag 11. desember 2009

Flott at Oslo universitetssykehus synliggjør forskningssamarbeidet om nye medisiner

Ved Oslo universitetssykehus foregår det et stort antall studier for å finne frem til nye og bedre medikamenter mot ulike sykdommer. Mange av studiene foregår i samarbeid med legemiddelfirmaer. For eksempel får norske kreftpasienter mulighet til å prøve ny behandling som kan gi bedre og lenger levetid. I dag pågår det faktisk rundt 270 studier med over 60 legemiddelfirmaer ved Oslo universitetssykehus, skriver sykehuset på sine hjemmesider.

Medisiner som brukes i behandling i dag er utviklet gjennom systematisk utprøvning i studier med pasienter. Med slike kliniske studier er Oslo universitetsykehus med og bidrar til at nye medikamenter kan utvikles for å bedre overlevelsen, forlenge levetiden eller gi mindre bivirkninger og bedre livskvaliteten. Hvert nye medikament som utvikles må prøves systematisk og grundig før man kan vite at det er effektivt i pasientbehandling.

Pasienter som kan ha nytte av ny utprøvende behandling får muligheten til å delta i slike studier. De gir skriftlig samtykke og får detaljert informasjon om bivirkninger som kan oppstå og mulig nytte av behandlingen. Pasienter som er med i studier følges tett for å oppdage virkning og bivirkninger av den nye behandlingen.

Å utvikle nye medisiner er kostbart. Det er legemiddelfirmaene som har ressursene til å kunne gjøre dette fra A til Å. Utviklingen av nye medisiner er derfor avhengig av samarbeid mellom sykehus som behandler pasientene og produsentene av de nye medisinene. Legemiddelfirmaet finansierer de ekstra utgiftene forskningen fører med seg for sykehuset.

onsdag 2. desember 2009

Bagatellgrensen forsinker tilgangen til nye medisiner!

Den særnorske ”bagatellgrensen” ble innført i 2003. Den er komplisert å forklare: Når nye medisiner kommer til Norge vurderer myndighetene om pasientene skal få de på blå resept. Hvis myndighetene forventer at de årlige merutgifter for folketrygden om fem år er på mindre enn fem millioner kroner i forhold til annen medikamentell behandling, kan de innvilge blåresept. I dette regnestykket tas det ikke hensyn til om den nye medisinen sparer staten for andre utgifter, som liggedøgn på sykehus, lavere sykefravær eller reduserte pleie- og omsorgsutgifter. Medisiner som blir rammet av bagatellgrensen oppfyller ofte alle øvrige krav for å komme på blå resept, de må være medisinsk effektive og kostnadseffektive og sykdommen må være alvorlig og kreve langvarig behandling.

Når tilgangen til en ny medisin stoppes av bagatellgrensen blir saken sendt fra Statens legemiddelverk til Helse- og omsorgsdepartementet for videre vurdering. Så tar departementet dette opp i statsbudsjettet når og hvis de finner plass til det. Så langt har bagatellgrensen stoppet viktige nye medisiner til behandling av bl.a.: Kols, hjerte/karsykdom, schizofreni, manisk depressiv lidelse, hjertesvikt, nevropatisk smerte, skjelett-metastaser ved brystkreft og diabetes. De fleste av disse har kommer på blå resept etter flere års behandling i byråkratiet og det politiske system. I mellomtiden har norske pasienter kun fått tilgang til disse gjennom ordningen med individuell refusjon. Den ordningen er administrativ krevende, og undersøkelser har vist at ordningen tilgodeser de mest ressurssterke pasientene som klarer å ta seg fram i systemet.

Stortinget ba allerede i 2005 om å få en vesentlig heving av bagatellgrensen. I går la Helse- og omsorgskomiteen fram sin budsjettinnstilling. Det er positivt å registrere at en samlet opposisjon krever at bagatellgrensen heves. Opposisjonen krever også å få en oversikt over medisiner som er stoppet av bagatellgrensen. En slik oversikt er nødvendig om bagatellgrensen skal ha noen som helst verdi som et prioriteringsverktøy. Forhåpentligvis vil også regjeringspartiene etter hvert se at noe må gjøres med bagatellgrensen, slik at tilgangen til nye legemidler blir raskere og mer rettferdig.

tirsdag 1. desember 2009

WHO med nye anbefalinger om behandling av HIV

1. desember markeres som Verdens aidsdag, og i år er temaet Universal Access and Human Rights; lik tilgang til medisinsk behandling, informasjon og effektive forebyggende tiltak bør være vesentlige faktorer i grunnleggende menneskerettigheter.

På verdensbasis lever nå over 30 millioner mennesker med HIV eller AIDS. AIDS er nå den sykdommen som dreper flest kvinner i fruktbar alder.

Dette er et tema legemiddelindustrien brenner for, og internasjonalt jobber vi sammen med FN og WHO for å finne løsninger som sikrer likere tilgang til aids-medisiner.

På Verdens aidsdag legger WHO frem nye retningslinjer for behandling av HIV-pasienter. De innebærer blant annet at det anbefales at ART-medisiner bør gis på et tidligere tidspunkt både til ungdom og voksne. Retningslinjer fra 2006 foreslo at man ga ART når symptomer vises, men fra i dag er anbefalingen at alle HIV-smittede får ART uavhengig av symptomer. De nye retningslinjene anbefaler også at mødre med HIV ammer sine barn frem til 12 måneders alder, forutsatt at de har tilgang på ART-behandling. På denne måten forebygges overføring av viruset til barnet. Dersom disse retningslinjene implementeres, vil antall medisin-trengende øke. Det er en stor utfordring for alle involverte parter, og forhåpentligvis vil flere medisinerte pasienter bety færre sykehusinnleggelser, økt arbeidskapasitet og færre foreldreløse barn som følge av aids.

Verdens aidsdag markeres flere steder i landet, og Oslo har de fleste arrangementene. Her arrangerer blant annet HivNorge en fagkonferanse. På Jernbanetorget blir det satt opp telt hvor organisasjonene i Verdens aidsdagskomité er representert med stands. I kveld kl 19.00 er det en gudstjeneste i Trefoldighetskirken og fakkeltog i etterkant. Les mer om arrangementene på verdensaidsdag.no/